Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwroque/public_html/wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-page-heading.php on line 59

Suspensió dels desnonaments

Suspensió dels desnonaments

A continuació avancem un resum de les mesures adoptades per el RDL 27/2012, de 15 de novembre, de mesures urgents per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris.

QUÈ IMPLICA EL REAL DECRET LLEI 27/2012

– Suspensió immediata de desnonaments de l’habitatge habitual per un període de dos anys de famílies que es trobin en situació d’especial risc d’exclusió.
– D’aplicació als procediments judicials i extrajudicials d’execució hipotecària iniciats però en que no s’hagi executat el desnonament.

QUI POT ACOLLIR-S’HI?

Per considerar-se que una família es troba en especial risc d’exclusió s’han de donar dos requisits acumulatius:

– Pertànyer a un dels col•lectius previstos pel Decret Llei:

o Família nombrosa (d’acord a la legislació vigent)
o Unitat familiar monoparental amb 2 fills a càrrec
o Unitat familiar amb un fill menor de 3 anys.
o Unitat familiar amb el que un dels seus membres tingui una discapacitat superior al 33%, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti de forma permanent per treballar.
o Unitat familiar en què el deutor hipotecari estigui a l’atur i hagi esgotat la prestació per atur.
o Unitat familiar on convisquin en el mateix habitatge una o dos persones unides al titular de la hipoteca o al seu cònjuge fins a tercer grau per consanguinitat o afinitat, en situació de discapacitat, dependència, malaltia greu que l’incapaciti per treballar.
o Unitat familiar amb víctima de violència de gènere.

– I reunir els requisits següents referents a les circumstàncies econòmiques:

o Que el conjunt d’ingressos de la família no superi 3 vegades el IPREM (IPREM 2012 = 532,51 €)  532,51 € X 3 = 1.597,53 €
o Que en els 4 anys anteriors la unitat familiar hagi patit una alteració important de la seva situació econòmica, en termes de esforç per a l’accés a l’habitatge .
o Que la quota sigui superior al 50% dels ingressos nets que percep la unitat familiar.
o Que el crèdit o préstec recaigui sobre la única vivenda propietat del deutor.

COM S’ACREDITA QUE ES COMPLEIXEN ELS REQUISITS?

– Percepció d’ingressos de la unitat familiar:

o Certificat de rentes, certificat relatiu a l’Impost de Patrimoni referent als últims 4 exercicis tributats (expedit per l’Agència Estatal d’Administració Tributària)
o Últimes 3 nòmines percebudes.
o Certificat emès per l’entitat gestora de les prestacions, on hi figuri l’import mensual percebut en concepte de prestacions o subsidis d’atur.
o Certificat acreditatiu dels salaris socials, rentes mínimes de inserció o altres ajudes de les CCAA.
o Treballador per compte propi  certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, o si s’està percebent prestació per cessament d’activitat, certificat expedit per l’òrgan gestor on hi figuri l’import mensual percebut.

– Número de persones que conviuen a l’habitatge:

o Llibre de família o document acreditatiu de la inscripció de la parella de fet.
o Certificat d’empadronament relatiu a les persones que conviuen a l’habitatge, referent al moment de la presentació i als sis mesos anteriors.

– Titularitat dels béns:

o Certificat del Registre de la Propietat referent a cada un dels membres de la unitat familiar.
o Escriptures de compra-venta de l’habitatge i documentació de la hipoteca i d’altres garanties reals o personals constituïdes si hi fossin.

– Declaració del responsable deutor de que compleix els requisits.

MOMENT EN QUÈ S’HA D’ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓ:

En qualsevol moment del procediment d’execució hipotecària (abans del desnonament), davant el Jutge o notari que conegui el procediment.