Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwroque/public_html/wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-page-heading.php on line 59

Modernització de l’administració de justícia

Modernització de l’administració de justícia

El Govern de Catalunya ha presentat aquest mes de juny les línies estratègiques bàsiques a fi de modernitzar l’administració de Justícia. Aquest pla estratègic es fonamentarà en quatre pilars: organització, recursos humans, les TIC i les infraestructures necessàries.

Dits canvis esdevindran bàsics alhora d’implementar la futura oficina judicial que funcionarà a ple rendiment a Catalunya a partir de l’any 2019.

Amb aquests canvis es pretén deixar enrere el tradicional sistema de treball, esborrant el concepte de Jutjat com a organització tancada, alleugerint la sobrecarrega de burocràcia i feina administrativa.

La finalitat bàsica de la nova oficina judicial serà organitzar serveis comuns sobre tramitació i execució judicial, que es realitzaran de forma centralitzada i amb un mateix criteri de funcionament, permetent al Jutge impartir justícia de manera més rapida i eficaç.

Aquest sistema de treball aplegarà entre altres tràmits i funcions:

-L’expedient electrònic
-La signatura digital
-La interoperatibilitat amb altres sistemes
-El tractament d’imatges i gràfics
-La explotació d’estadística de dades

Aquestes modificacions serviran per facilitar la substitució progressiva dels expedients en format paper al més àgil, econòmic i ecològic, expedient en format digital.

La organització de la nova oficina judicial, trenca amb el model anterior d’oficina segregada en nombroses microoficines, permetent una especialització de funcions de les diferents unitats per tal de racionalitzar els recursos i aplicar tècniques de gestió homogènies.

Un dels canvis més substancials és el de col•locar al Secretari judicial davant de l’administració de dita oficina judicial, permetent alliberar al Jutge de l’excessiva feina burocràtica permetent al Jutge centrar-se en la feina d’administrar justícia.

Les noves oficines judicials contaran amb una dobles bis, una interna, i una altre d’externa.

En quant a la interna, permetran donar un suport directe als jutges i magistrats en l’exercici de la funció jurisdiccional, i en allò referent a la bis externa, permetrà concentrar els serveis comuns processals assumint tasques centralitzades de gestió i suport en actuacions derivades de l’aplicació de les lleis processals.

En el cas concret de Catalunya, es partirà de la creació de tres tipus de serveis comuns processals; el servei comú general, el servei comú d’ordenació del procediment i el servei comú d’execució.

Així mateix es preveu formar al personal que prestarà els seus serveis en dites oficines en nous recursos i tècniques de gestió i metodologia de treball per tal d’agilitzar al màxim un procés del tot enquil•losat.

La formació de llistes de treballadors, serà una competència exclusiva de cada comunitat autònoma, classificant als treballadors en base als seus llocs de treball, que es separaran en genèrics i singularitzats, recaient la seva gestió i control en la figura del Secretari Judicial, qui ocuparà un nou càrrec gerencial.

Les infraestructures de la nova oficina judicial respondrà a una sèrie de criteris generals, com ara son la funcionalitat, la flexibilitat dels espais, la seguretat, les circulacions i la proximitat, construït les noves seus en base a aquest criteri, i reformant aquells ja existents.

Aquest criteris de funcionalitat serviran per acostar el serveis prestat a l’usuari, potenciació dels mitjans ofimàtics, per facilitar els fluxos d’informació i documentació, zonificació de l’edifici per tasques i disseny de circulacions especifiques que facilitin a seguretat i funcionalitat de les instal•lacions.

Per últim indicar l’important paper de les TIC (Tecnologies d’Informació i Comunicació) que serviran per implementar l’expedient judicial electrònic i la interconnexió per evitar duplicitat de tràmits e informació.

El Departament de Justícia ja ha incorporat diferents mòduls TIC per agilitzar el procediment judicial, tas com ara:

-Extranet per a professionals
-Presentació telemàtica d’assumptes…