Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwroque/public_html/wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-page-heading.php on line 59

LA “FIANÇA ÒMNIBUS”

LA “FIANÇA ÒMNIBUS”

L’anomenada “fiança òmnibus” és aquella per la qual el fiador garanteix el compliment de totes les obligacions que un subjecte assumirà enfront d’un altre (normalment una entitat financera), respecte a unes relacions mantingudes entre el deutor principal i el creditor. Es tracta d’un tipus de fiança, introduïda en alguns contractes creditics, en la qual l’avalista assegura “qualsevol classe d’obligació” de la que pugui ser responsable el deutor principal.

 

La validesa d’aquest tipus de clàusules ha estat qüestionada ja des de l’any 2000, quan el Tribunal Suprem va dictar la sentència de data 23 de febrer de 2000 en la qual s’enuncien dos requisits de validesa de la fiança general:
1.  Que no atempti la normativa sobre condicions generals de la contractació o clàusules abusives, tal com apareixen regulades en la llei 7/1998, i normes concordants.

 

2. Que la obligació garantida sigui determinada o determinable. Aquesta determinabilitat significa que s’harmonitzi la indeterminació de l’obligació garantida amb la fiança amb el caràcter exprés d’aquesta, que contempla l’article 1827 del Codi civil de tal manera que només s’admet l’obligació que sigui determinable -no l’absolutament indeterminada- per -com a mínim- la concreció subjectiva de les parts entre els qui naixerà l’obligació i per la concreció objectiva de la quantia, encara que només sigui com a màxim.
Hem de destacar també la recent i comentada sentència de l’Audiència Provincial de Granada, Secció 4ª,  de data 20/12/2013 que declara la nul·litat d’un contracte de fiança de caràcter similar, introduint la particularitat de considerar que l’import del límit del crèdit del contracte principal, no opera com a determinació de la quantia objecte de fiança, si existeix una clàusula que estén la finaça a “tota classe d’operacions mercantils i civils que existeixin entre ambdues parts”.

 

La fiança és un contracte accessori d’una altra obligació principal, el compliment de la qual assegura. Si aquesta obligació principal no està determinada, ja que ni tan sols existeix, no pot ser exigible.