Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwroque/public_html/wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-page-heading.php on line 59

L’ANOMENADA “LLEI DE RECOLZAMENT A EMPRENEDORS”

L’ANOMENADA “LLEI DE RECOLZAMENT A EMPRENEDORS”

El BOE del passat dissabte publicava l’anunciada llei de recolzament a emprenedors i la seva internacionalització.

Els professionals del món jurídic l’hem abordat amb avidesa, cercant aquelles eines que puguin ajudar a formar una millor estratègia per als nostres clients.

Adjuntem  enllaç amb una primera presentació – esquema sobre l’emprenedor de responsabilitat limitada. Ens seguiran dues més, una sobre els acords extrajudicials de pagament, i una darrera amb altres qüestions més específiques que poden ser d’interès. http://www.slideshare.net/mercetorrasgali/emprendedores-de-responsabilitat-limitada

Sobre la configuració de l’emprenedor de responsabilitat limitada, no podem evitar una primera impressió força crítica.

En primer lloc, per un motiu formal, ja que la sistemàtica de la regulació deixa força que desitjar.  Els requisits,  els efectes, les inscripcions, i les conseqüències d’aquestes es troben mesclats en els diferents articles,  i disposicions addicionals, de manera que cal extreure’ls entre frases.

En segon lloc, i més important, perquè, al nostre entendre, la substantivitat de la mesura es menys intensa del que hauria calgut esperar,

  • la limitació de responsabilitat afecta només a la vivenda habitual de l’empresari, el valor de la qual sigui inferior a determinades quantitats.
  • el valor de la vivenda es calcula segons criteris fiscals, que no tenen perquè coincidir amb els reals.
  • subsisteix la responsabilitat per deutes contrets amb anterioritat.
  • queden exempts de la protecció els deutes contrets amb hisenda i seguretat social.
  • la manca de dipòsit de comptes anuals transcorreguts 7 mesos des del tancament de l’exercici implica la pèrdua del benefici de limitació de responsabilitat.

I, en tercer lloc, perquè els dubtes interpretatius estan servits:  Qui valora la condició subjectiva d’emprenedor individual? A la hora de calcular el valor de la vivenda habitual, cal restar les càrregues o gravàmens que li puguin afectar? En cas de vivenda comuna, cal prendre el valor total o només el % de participació?  Que succeeix amb aquells deutes contrets abans de la immatriculació, però vençuts amb posterioritat?  Com valorarà el Registrador de la Propietat la consideració de deutes afectes o no a la activitat?