Les 8 reformes en habitatge i lloguer del nou Real Decret-llei 7/2019, d’1 de març

Les 8 reformes en habitatge i lloguer del nou Real Decret-llei 7/2019, d’1 de març

En la present entrada del Blog de Roqueta-Torras Advocats us resumim les 8 principals reformes en matèria d’habitatge i lloguer que han entrat en vigor el passat 6 de març en virtut del Real Decret-llei 7/2019, d’1 de març:

En relació als contractes d’arrendament:

 • La duració de l’arrendament serà la lliurament pactada entre les parts, si bé, s’estableix en 5 anys el període de pròrroga obligatòria per a l’arrendador, i de 7 anys si aquest és persona jurídica.
 • Transcorregut el període de prorroga obligatòria, si no existeix cap comunicació de les parts en la que es manifesti la voluntat de no renovar el contracte amb una antelació mínima de 4 mesos a la finalització del contracte en el cas dels arrendadors i de 2 mesos en el cas dels arrendataris, es prorrogarà anualment durant tres anys més
 • Transcorregut el primer any de duració del contracte, si l’arrendador és persona física, no procedirà la pròrroga obligatòria si s’ha pactat expressament la recuperació de l’habitatge per si o els seus familiars de primer grau o pel cònjuge en cas de divorci.
 • L’arrendador ha de comunicar aquesta necessitat amb un preavís de mínim 2 mesos.
 • Si en el termini de 30 dies no s’ocupa l’habitatge, l’arrendatari podrà optar entre ser restituït en l’ús amb indemnització de les despeses de desallotjament, o en ser indemnitzat per una quantitat equivalent a una mensualitat per cada any que quedes per complir fins completar els 5 anys.
 • Es fixa en 2 mensualitats de renta la quantia màxima de les garanties addicionals a la fiança que es poden exigir a l’arrendatari.
 • Les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte aniran a càrrec de l’arrendador quan aquest sigui persona jurídica.

En relació a les Comunitats de Propietaris:

 • S’incrementa fins el 10% de l’últim pressupost ordinari la quantia del fons de reserva de les comunitats de propietaris i s’estableix la possibilitat de que tals recursos es destinin a la realització de les obres obligatòries d’accessibilitat.
 • S’estén l’obligació de realitzar les obres d’accessibilitat en els supòsits en els que les ajudes publiques a les que la comunitat pugui tenir accés arribin al 75% de l’import de les mateixes.
 • S’estableix la majoria de 3/5 parts per a que les comunitats de propietaris puguin limitar o condicionar l’exercici de l’activitat, o establir quotes especials o increment en la participació de les despeses comunes.

En relació al procediment de desnonament:

 • S’ha de fixar per l’òrgan judicial el dia i hora exacte del llançament.
 • S’introdueix el tràmit de comunicació als serveis socials, i la suspensió del procediment en cas d’habitatges vulnerables per un termini màxim d’un mes, o de 3 mesos quan el demandant sigui persona jurídica.