Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwroque/public_html/wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-page-heading.php on line 59

Les claus de la nova Llei de Secrets Empresarials (Llei 1/2019, de 20 de febrer)

Les claus de la nova Llei de Secrets Empresarials (Llei 1/2019, de 20 de febrer)

Per  començar ens centrarem en respondre; Que té aquesta nova Llei que no tinguin les altres? Quin és el seu element definitori i la seva missió?

Si bé fins ara el nostre ordenament jurídic gaudia d’una Llei de Propietat Industrial i Intel·lectual que protegia els coneixements tècnics i científics, i una Llei de Competència Deslleial de caràcter general, mitjançant la nova Llei de Secrets Empresarial es busca protegir la globalitat de les dades empresarials, i concretament, la informació relativa a clients i proveïdors, plans comercials, estudis i estratègies comercials, etc. El famós i reiterat KNOW-HOW o SABER FER de les empreses.

El preàmbul de la Llei de Secrets Empresarials defineix aquesta informació com aquella que sigui secreta, que tingui un valor comercial i sobre la qual s’apliquin mesures de protecció que assegurin la continuació del seu caràcter secret.

Llavors, tots els coneixements amb origen empresarial poden tenir una relativa protecció mitjançant aquesta Llei? No. El preàmbul exclou expressament la informació d’escassa rellevància, així com l’experiència i competències adquirides pels treballadors pel normal transcurs de la carrera professional.

I, Quines serien les novetats més importants de la Llei?

Doncs, en primer lloc, la possible titularitat dels secrets empresarials. La informació que rebi la consideració de secret empresarial podrà ser plasmada i controlada mitjançant llicencies, i a més, ser susceptible de transmissió. En la mateixa línia, els secrets empresarials seran un dret susceptible de tenir caràcter patrimonial, motiu pel qual la Llei també preveu un sistema per a quantificar el possible valor patrimonial de la informació.

En segon lloc, per al cas d’algú atempti contra els nostres secrets empresarials, la Llei preveu un catàleg d’accions civils per al seu cessament, així com les conseqüències que la vulneració porti aparellada – estaríem parlant de la restitució dels secrets al seu propietari i de les indemnitzacions de danys i perjudicis-. Les accions descrites prescriuran als 3 anys des del moment en què s’hagi tingut coneixement de la violació del dret empresarial.

En conclusió, la nova Llei ofereix un important ventall de possibilitats que permeten protegir les idees i el patrimoni comercial dels nostres negocis, tant des del vessant preventiu –en regular les llicències de secrets empresarials- com la vessant reactiva –mitjançant accions civils concretes-.

Decidir en quin moment les utilitzem serà una decisió lliure de cadascun, no obstant això, també és cert que des d’aquest precís moment també és una qüestió que ja hauríem de tenir en compte.