Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwroque/public_html/wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-page-heading.php on line 59

Mesures en relació a arrendaments de local i indústria – COVID 19

Mesures en relació a arrendaments de local i indústria – COVID 19

 

Resum esquemàtic del Real Decret 15/2020 publicat en data 22/4/2020, que entra en vigor el dia 23/4/2020 de mesures urgents complementàries en relació a l’COVID 19,  per donar suport l’economia i el ocupació, en matèria d’arrendaments -arts. 1 a 5-

 

ARRENDAMENTS DE LOCALS DE NEGOCI I NAUS INDUSTRIALS

ASPECTE CONTINGUT
Contractes a que afecta   Contractes d’arrendament per a ús diferent d’habitatge, i d’indústria, segons defineix l’article 2 de la LAU -29 / 1994[1]  i en concret en referència a locals comercials o industrials afectes a l’activitat econòmica de l’arrendatari, o arrendaments d’indústria.
Arrendadors a qui afecta Grans tenidors:ü  + de 10 immobles urbansü  + d’una superfície de 1500 m2 construïts

ü  empreses o entitats públiques d’habitatges

Arrendataris a qui afecta 1.    Autònoms:– Afiliats i en situació d’alta en data de 14/3/2020- Activitat suspesa a conseqüència de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma o per ordres dictades per l’autoritat competent.

– Activitat no suspesa, i reducció de la facturació del mes natural anterior a al qual se sol·licita l’ajornament, d’un 75% com a mínim, en relació amb la facturació mitjana mensual del mateix trimestre a l’any anterior.

2.    Pimes:

– No superin els límits de l’article 257.1 del RD 1/2010[2]

– Activitat suspesa a conseqüència de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma o per ordres dictades per l’autoritat competent.

– Activitat no suspesa, i reducció de la facturació del mes natural anterior a al qual se sol·licita l’ajornament, d’un 75% com a mínim, en relació amb la facturació mitjana mensual del mateix trimestre a l’any anterior

Mesures 1.    Moratòria -aplaçament– de les rendes, sense meritació d’interessos, en el cas que es sol·liciti dins el termini d’un mes des de la data d’entrada en vigor -23 / 4 / 2020-, i es mantindrà mentre duri l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, i les mensualitats següents, sense que es puguin superar en cap cas, els 4 mesos. Un cop se superi la situació generadora o el termini màxim establert, es fraccionarà el pagament de les rendes ajornades durant un període de dos anys, o fins que finalitzi l’arrendament o les seves pròrrogues, si el termini és menor.  Aquesta mesura haurà de ser acceptada per l’arrendador, a no ser que s’arribi a un altre tipus d’acord.2.    Fiança.  Es podrà disposar de la fiança dipositada,  per al pagament d’una o diverses rendes mensuals. En aquest cas, l’arrendatari l’haurà de retornar en el termini màxim d’un any o abans de la finalització del contracte, si el termini és inferior.

[1] Artículo 3 de la LAU 29/1994-. Arrendamiento para uso distinto del de vivienda.

  1. Se considera arrendamiento para uso distinto del de vivienda aquel arrendamiento que, recayendo sobre una edificación, tenga como destino primordial uno distinto del establecido en el artículo anterior.
  2. En especial, tendrán esta consideración los arrendamientos de fincas urbanas celebrados por temporada, sea ésta de verano o cualquier otra, y los celebrados para ejercerse en la finca una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente, cualesquiera que sean las personas que los celebren.

 

[2] art.257.1 Ley de Sociedades de capital: Podrán formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados las sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

  1. a) Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros.
  2. b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los ocho millones de euros.
  3. c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cincuenta.

Las sociedades perderán esta facultad si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior.