Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwroque/public_html/wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-page-heading.php on line 59

MODIFICACIÓ DEL TIPUS IMPOSITIU DE L’IMPOST DE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS

MODIFICACIÓ DEL TIPUS IMPOSITIU DE L’IMPOST DE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS

despatx 034El passat 1 d’agost va entrar en vigor a Catalunya la Llei 1/2013 de 16 del tipus impositiu de l’impost de transmissions patrimonials oneroses de bens immobles.

Amb un únic article, aquesta disposició modifica la lletra a) de l’article 32 de la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, en la redacció establerta pel Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic.

A partir de la seva entrada en vigor, la transmissió de bens immobles i la constitució i la cessió de drets reals que recaiguin sobre bens immobles, llevats dels  drets reals de garantia, passa de tributar del 8 % a tributar al tipus del 10 %.

Es mantindran els actuals tipus reduïts del 5%, en el cas d’operacions que afectin famílies nombroses, joves fins a 32 anys i persones amb discapacitat, i del 7%, en el cas dels habitatges de protecció pública.