Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwroque/public_html/wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-page-heading.php on line 59

EL IRPH ES UNA CLAUSULA ABUSIVA?

EL IRPH ES UNA CLAUSULA ABUSIVA?

Aquests darrers mesos als mitjans de comunicació s’ha parlat molt de les clàusules terra, la qual cosa ha fet que moltes persones detectessin que la tenien a la seva hipoteca degut que tot i la davallada de l’Euribor l’interès que se’ls cobrava no variava.

També ha provocat que gent que es pensava que el seu interès de referència era l’euribor i que aquest es mantenia fix degut a la presència d’una clàusula sòl, descobrís que en realitat el seu interès de referència era l’IRPH.

L’IRPH és un índex alternatiu a l’Euribor. L’Euribor s’obté a partir del preu al que els bancs es presten el diner entre ells en el mercat europeu. L’IRPH s’obté a partir del preu al què els bancs i caixes ofereixen aquest mateix diner als seus clients, per tant, l’IRPH sempre serà més alt que l’Euribor.

Així, podem definir l’IRPH com la mitja del tipus d’interès de les hipoteques contractades durant un determinat mes, determinant el seu import el Banc d’Espanya a partir de les dades que li faciliten les pròpies entitats bancàries, podent influir aquestes fàcilment en la seva evolució i no essent per tant aquest un índex objectiu, ja que per exemple si un mes les entitats bancàries concedeixen moltes hipoteques a un interès elevat, l’IRPH pujarà.

Aquesta possibilitat d’intervenció en la determinació de l’índex per part de les entitats bancàries és un dels principals arguments esgrimits per sol·licitar la nul·litat de l’IRPH, ja que pot considerar-se una clara situació d’abusivitat.

Per altra banda, també trobem que moltes vegades en el moment de signar la hipoteca no es donava suficient informació sobre aquest índex i les diferències respecte d’altres de més populars, caient l’entitat bancària en una clara falta de transparència.

A tot això, cal sumar-hi que a l’octubre de 2013 el Govern Espanyol va decidir suprimir dos dels tres tipus de IRPH que existien. Si fins a aquell moment hi havia IRPH caixes, IRPH bancs, i IRPH del conjunt d’entitats, a partir de llavors només es publica l’últim.

Davant de la supressió de la publicació d’aquests índexs, algunes hipoteques preveien un índex substitutori, d’altres no (i en aquest cas es passava a aplicar l’IRPH subsistent: el del conjunt d’entitats), i algunes preveien convertir en fix l’últim dels interessos aplicats.

Tot això ha portat a que moltes persones que tenen IRPH a les seves hipoteques, i que per tant, paguen uns interessos elevats i que no s’han vist rebaixats per les davallades dels últims anys dels índexs més populars, a pensar erròniament que les seves hipoteques tenien una clàusula sòl que impedia aquesta baixada dels interessos.

Cal remarcar que els efectes de l’aplicació del IRPH i d’una clàusula sòl poden arribar a ser molt similars, i en ambdós casos és possible iniciar un procediment judicial sol·licitant la inaplicació d’un interès considerat abusiu, i el retorn dels imports indegudament cobrats. Els tribunals majoritàriament estan resolent declarant l’IRPH nul per abusiu i condemnant obligant a les entitats bancàries a retornar els imports cobrats de més. Cal destacar molt especialment una recent sentència de data 20/04/2016 del Jutjat Mercantil núm. 10 de Barcelona.

Laia Corral

lcorral@roqueta-torras.com