REVISIÓ DE LA DIRECTIVA CEE DE VIATGES, CIRCUITS I VACANCES COMBINATS

REVISIÓ DE LA DIRECTIVA CEE DE VIATGES, CIRCUITS I VACANCES COMBINATS

Foto

En aquests mesos estivals molts contractem viatges combinats, transport de diferent tipus, allotjaments en establiments hotelers, etc. Cal tenir molt present que tots ells ens han d’oferir determinades garanties i que com a consumidors i usuaris d’aquests productes gaudim de drets que ens han d’esser garantits.

Entre els productes turístics que acostumen a generar més controvèrsies hi trobem els viatges combinats.

L’any 1990, la Unió Europea ja  va incidir en aquest tema mitjançant la Directiva 90/314/CEE del Consell, de 13 de juny de 1990, relativa als viatges combinats, les vacances combinades i els circuits combinats; aquesta Directiva ja regula les característiques bàsiques d’aquests productes, regulant entre d’altres el contingut dels fulletons informatius, les conseqüències de l’incompliment contractual per qualsevol de les parts, etc.

En el moment en que es va dictar aquesta directiva, la majoria dels ciutadans escollia i adquiria un viatge organitzat mitjançant la publicitat rebuda en un fullet informatiu, i feia la reserva a l’agència de viatges. Actualment això ha canviat completament, cada vegada és més freqüent la contractació d’aquests productes per Internet, així doncs la regulació i obligacions de les parts s’ha d’adequar a aquesta nova realitat.

Per tot això en data 9 de juliol de 2013 la Comissió Europea va publicar la proposta d’adequació i actualització de la directiva a la nova realitat social (http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/com_2013_513_en.pdf).

Entre les mesures que recull aquesta proposta hem de destacar les següents:

–       Deixa de parlar de “paquets turístics” ampliant aquest concepte per tal de incloure les noves possibilitats de viatges combinats.

–       Garanteix una millor transparència del mercat, permetent que els viatgers puguin identificar què se’ls ofereix.

–       Actualitza els requisits d’informació, adaptant-ho a les noves tecnologies.

–       Deroga les normes especials sobre fulletons ja que es considera que amb les noves tecnologies no es fa tan necessària la informació impresa (això implica la eliminació d’una despesa important per a les empreses), tot i això, es garanteix que el viatger rebrà tota la informació clau abans de signar el contracte i qualsevol informació rellevant que es pugui generar posteriorment.

–       Ofereix als viatgers nous drets de cancel·lació abans de la sortida pagant a l’organitzador una compensació raonable. S’eximeix al viatger d’aquesta obligació de compensació en el supòsit de desastres naturals,  guerres o fets similars en destí.

–       Es preveuen nous mecanismes més senzills de reclamació en cas de que sorgeixi algun incompliment del contracte, els viatger podran presentar queixes o reclamacions directament al minorista on hagin comprat les vacances.