Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwroque/public_html/wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-page-heading.php on line 59

REGIM LEGAL DEL VOLUNTARIAT

REGIM LEGAL DEL VOLUNTARIAT

foto block i boli

Catalunya es un país amb un fort arrelament del món associatiu, en el que també existeix una llarga tradició de la figura del voluntari, entenent com a tal aquella persona que es compromet a efectuar una prestació, sense compensació econòmica dins el marc d’una organització estable sense afany de lucre.

La figura del voluntari es troba regulada en la Llei 6/1996, de 15/1, així com en la Carta del Voluntariat de Catalunya aprovada en data 29 d’octubre de 1995. És de destacar que la condició de voluntari implica l’assumpció d’una sèrie de drets , que en essència serien:

        Obtenir informació  sobre el funcionament, les finalitats i les  activitats que es duran a terme, suport en el desenvolupament de l’acció voluntària i mitjans per poder exercitarla convenientment.

          Rebre la formació necessària per al desenvolupament de l’activitat.

       Ser tractat sense cap tipus de discriminació i amb tot respecte a la seva condició i creences.

         Gaudir d’acreditació suficient com a voluntari/ària davant de tercers i obtenir certificació de la seva participació en el programa.

      Participar activament en l’elaboració, planificació, execució i avaluació del programa i activitat on col∙labora, amb el reconeixement social de la seva activitat.

         Ser cobert dels riscos derivats de l’activitat que du a terme com a voluntari i dels danys que, involuntàriament, podria causar a tercers per raó de la seva activitat.

         Rescabalarse, si ho vol, de les despeses que li pugui ocasionar l’activitat   voluntària.

         Acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària i el compromís de les tasques definides conjuntament , el temps i horari que hi podrà esmerçar i les responsabilitats acceptades per ell/a.

 Tanmateix, la condició de voluntari implica una sèrie de deures o obligacions:

      Cooperar en la consecució dels objectius del programa on participa per al compliment dels compromisos adquirits dins de l’organització.

     Realitzar l’activitat a què s’ha compromès amb responsabilitat, bona fe i gratuïtat, donant suport de manera activa a la seva entitat i respectant les normes internes de funcionament.

        Entendre i acceptar que el desenvolupament de la tasca voluntària en cap cas serà considerada com una activitat laboral.

        Observar les mesures de seguretat i higiene reglamentades i aquelles que  siguin adoptades per l’entitat.

     Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que li pugui ser oferta pel beneficiari o per tercers en virtut de la seva actuació.

         Mantenir la confidencialitat, sense perjudici dels drets de la persona, de les informacions rebudes i conegudes en el desenvolupament de la seva activitat, tant respecte dels beneficiaris com de l’entitat.

         En cas de renúncia, notificarla amb antelació o continuar l’activitat fins que puguin adoptarse les mesures necessàries per evitar perjudicis greus al servei.

 Es aconsellable que voluntari i associació signin un document que reculli els seus drets i deures recíprocs, i a poder ser, concreti l’activitat o projecte en que intervindrà aquest voluntari. Es també aconsellable que l’associació tingui subscrita una pòlissa d’assegurança que cobreixi els riscos derivats de l’activitat que du a terme com a voluntari i dels danys que, involuntàriament, podria causar a tercers per raó de la seva activitat.