Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwroque/public_html/wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-page-heading.php on line 59

RESUM ESQUEMÀTIC del Decret publicat data 18/3/20, COVID-19

RESUM ESQUEMÀTIC del Decret publicat data 18/3/20, COVID-19

RELACIONS LABORALS

 

ASPECTE CONTINGUT
Teletreball
 • Per tal de facilitar el teletreball, s’entendrà complerta la obligació d’efectuar l’avaluació de riscos laborals, a través d’una autoavaluació realitzada pel propi treballador.
Reducció de jornada
 • Hi poden accedir treballadors en situació de cura de cònjuge, parella de fet o familiars fins al 2º grau consanguinitat.  Inclou atenció dels fills per suspensió de l’activitat escolar.
 • Criteris de raonabilitat i proporcionalitat
 • En els mateixos supòsits que la reducció de jornada per cura de fill o familiar discapacitat.
 • Comunicada pel treballador amb 24 hores d’antelació.
 • Podrà arribar fins al 100% de la jornada.
 • Limitat al període de duració “del COVIT-19” (sic)
Adaptació de jornada
 • Hi poden accedir treballadors en situació de cura de cònjuge, parella de fet o familiars fins al 2º grau consanguinitat.  Inclou atenció dels fills per suspensió de l’activitat escolar.
 • Criteris de raonabilitat i proporcionalitat – Pot ser:

–          Canvi de torn

–          Canvio horari i jornada

–          Canvi centre de treball

–          Canvi funcions

–          Teletreball o canvi en forna de treballar

–          Altres que l’empresa pugui disposar.

 • Limitat al període de duració “del COVIT-19” (sic)
Suspensió de contractes (ERTE)
 • Empreses que s’hi poden acollir,  i per tant es considerarà força major segons el Decret:-     Les que tinguin pèrdues d’activitat com a conseqüència del COVIT-19, inclosa declaració estat d’alarma, que impliquin

– Suspensió o cancel·lació d’activitats.

– Tancament de locals d’afluència pública

– Restriccions en el transport públic i mobilitat persones i mercaderies

– Manca de subministraments que impedeixin desenvolupar activitat.

– Situacions urgents degudes al contagi de la plantilla.

– Situacions per adopció de mesures d’aïllament.

 • Especialitats del procediment:

–  Resolució autoritat laboral en 7 dies

–  Informe inspecció treball serà potestatiu,  5 dies

–  Si no hi ha representació legal dels treballadors,  la representació podrà ser assumida per sindicats, o 3 treballadors

–  La comissió representativa es constituirà en 5 dies

–  Període consultes màxim 7 dies.

 • Cotització durant el període de suspensió de contractes:

– Exoneració cotització a la seguretat social, en la part empresarial, durant el període de suspensió de contracte.

– Aquest període de suspensió es considerarà efectivament cotitzat pels treballadors.

– S’ha de sol·licitar expressament per l’empresa.

– La TGSS es comunicarà amb el SEPE per assegurar la coincidència de períodes.

– Compte!!   L’empresa ha de mantenir el nivell d’ocupació durant 6 mesos des de la data de represa de l’activitat.

Prestació atur 
 • Es reconeixerà la prestació per atur a tots els treballadors afectats, amb independència de si reuneixen els requisits.
 • La prestació cobrada durant el període de suspensió, no computarà a efectes de prestacions que es puguin generar posteriorment.
 • S’hi podran acollir els socis de cooperatives i societats laborals, que prèviament s’haguessin acollit al règim de cotització per atur.
 • La base reguladora es calcularà segons els darrers 180 dies cotitzats, o en el seu defecte el període de temps inferior.
 • Durarà fins la finalització del període de suspensió o reducció de jornada.
 • Els treballadors fixes discontinus afectats per la suspensió durant temps de treball, no veuran afectada la prestació posterior , amb un límit màxim de 90 dies.
 • Les sol·licituds presentades fora de termini no es veuran afectades per la reducció de prestació.
 • Es prorroga el subsidi d’atur, per aquelles persones que durant l’estat d’alarma haguessin de sol·licitar pròrroga del mateix.


MESURES TRIBUTÀRIES, MERCANTILS, I ALTRES D’INTERÈS PER A LES EMPRESES

ASPECTE CONTINGUT
Autònoms: prestació per cessament d’activitat
 • Destinat a autònoms que ,desenvolupin activitats suspeses per la declaració d’estat d’alarma, o que la seva facturació s’hagi reduït un 75% en relació al promig del semestre anterior.
 • Durada: 1 mes,  que s’ampliarà fins el darrer dia del mes en que finalitzi estat alarma.
 • Quantia: 70% base reguladora prestació. Si no es te el període mínim de cotització de 12 mesos, serà el 70% de la base mínima de cotització.
 • Requisits: estar en situació d’alta , acreditar la reducció de facturació, trobar-se al corrent de pagament (o regularitzar-ho un cop requerit per la TGSS en termini de 30 dies naturals)
 • Hi tindran dret també els socis de cooperatives i societats laborals que cotitzin en el règim de treballadors autònoms.

 

Liquiditat
 • Línia d’avals, pendent de concretar per consell de ministres.
 • Ampliació crèdits ICO
 • Línia extraordinària de cobertura asseguradora per crèdits a l’exportació per a PIMES.
Suspensió de terminis tributaris
 • El termini de pagament de deutes tributaris practicats per l’administració o que es trobin en fase executiva queda prorrogat fins el dia 30/4/20.

 

 • També el termini per fer al·legacions i contestar requeriments.

 

 • Els terminis que s’iniciïn a partir del dia 18/3/20, es prorrogaran fins el dia 20/5/20 a no ser que el termini corresponent tingui una durada superior.

 

 

 • Aquest període no computarà a efectes de prescripció dels deutes tributaris.

 

 

Contractes públics
 • Els contractes públics de serveis o subministraments que s’hagin vist afectats pel COVIT 19 quedaran en suspens fins que la prestació es pugui reprendre.

–     El contractista podrà ser indemnitzat per part de l’administració pels danys i perjudicis soferts per,

Despeses salarials

Despeses de manteniment de la garantia definitiva
Despeses de lloguer i manteniment de maquinària, instal·lacions i equips.
Despeses de pòlisses d’assegurança vinculades al contracte.
– Compte!!!  Cal que l’òrgan de contractació apreciï la impossibilitat d’execució en el termini de 5  dies naturals,  i l’empresa ho ha de sol·licitar.  En cas de silenci,  s’entén desestimat.
 • Els contractes públics de serveis o subministraments no interromputs però en els quals el contractista no pot prestar el servei a causa del COVIT 19 ,  es podrà ampliar el termini d’execució.  S’ha de sol·licitar.

–     En aquest cas tindran dret a ser indemnitzats amb les despeses salarials addicionals fins a un 10% del valor del contracte.

 • En els contractes d’obra ,  es podrà prorrogar la seva entrega si aquesta està prevista durant el període en que dura l’estat d’alarma, amb la possibilitat de reclamar també danys i perjudicis.
 • També aplicable als sectors de l’aigua, la energia, transports i serveis postals.
Persones jurídiques privades (societats, cooperatives, associacions, fundcions)
 • Legalitat, encara que no estigui prevista als estatuts, de les sessions dels òrgans de govern de societats mercantils, civils, cooperatives, associacions i fundacions, es realitzin de forma telemàtica.
 • També votacions per escrit.
 • El termini per formular comptes anuals de 3 mesos a partir del tancament de l’exercici, queda suspès i prorrogat per 3 mesos més a partir de la finalització de l’estat d’alarma.  A partir d’aquí , computa el termini de 3 mesos per aprovar els comptes de l’exercici en junta general.
 • Per al cas que els comptes anuals hagin estat formulats dins el període de l’estat d’alarma,  el termini per a l’auditoria s’entén prorrogat per dos mesos a partir de la finalització de l’estat d’alarma.
 • Les juntes generals prèviament convocades, es podran revocar o modificar el lloc i hora de celebració.
 • El notari requerit per assistir a una junta general, podrà assistir-hi telemàticament.
 • No es podrà exercir el dret de separació fins que finalitzi l’estat d’alarma.
 • El reintegrament de socis cooperatius queda prorrogat fins que transcorrin 6 mesos a partir que finalitzi l’estat d’alarma.
 • En cas de societats que hagin esgotat el termini de vigència o estiguin en causa de dissolució, el termini legal per convocar junta general queda suspès.  Els administradors no respondran dels deutes socials contrets durant aquest període.
 • El termini per sol·licitar concurs queda suspès fins que transcorrin 2 mesos des de la finalització de l’estat d’alarma.

 

ASPECTES DE CARÀCTER SOCIAL

ASPECTE CONTINGUT
Subministrament per a consumidors vulnerables
 • No suspensió subministrament electricitat, gas natural i aigua , fins a 1 mes següent entrada en vigor (a consumidors definits article 3 y 4 del Real Decret 897/2017, de 6 de octubre)
 • Pròrroga dins 15/9/20 del bonus social.
 • Suspensió sistema actualització preus màxims  gasos liquats del petroli envasats.  
Moratòria deute hipotecari
 • Aplicable a consumidors vulnerables:

Deutor en situació d’atur, o si es empresari sofreixi una disminució substancial d’ingressos (superior al 40%).

Unitat familiar que el mes anterior no superi IPREM x 3  (o IPREM x 4 si membre discapacitat o  IPREM x 5 discapacitat greu, ), + 0.1 per cada fill a càrrec, o 1,5 família monoparental + 0.1 per cada membre major de 65 anys.
Quota hipotecaria + despeses bàsiques superior al 35% ingressos nets familiars.
Alteració econòmica familiar a causa del COVIT19 (= càrrega hipotecària familiar s’hagi multiplicat per 1,3)
Fiadors i avalistes podran exigir la reclamació en primer terme al deutor principal.
Escriptures de novació de préstecs hipotecaris exemptes de impost actes jurídics documentats.
 • Procediment:

–          Sol·licitud al banc,  adjuntant documentació

–          Banc ha de respondre en 15 dies

 • Efectes:

–          Durada de la moratòria, s’entén mentre durin les circumstàncies

–          No venciment anticipat

–          No interessos demora

 

 

ALTRES

ASPECTE CONTINGUT
Telecomunicacions 
 • Prohibició de que els operadors les suspenguin.
 • Garantia servei universal
 • Suspensió de portabilitat.
Devolució de productes
 • Suspensió dels terminis legals per retornar productes adquirits.
Registres
 • Es suspenen els terminis de caducitat dels assentaments registrals.