Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwroque/public_html/wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-page-heading.php on line 59

Suspensió de contractes de treball. Decrets publicats el 28 i el 29 de març de 2020, mesures urgents en relació al COVID 19

Suspensió de contractes de treball. Decrets publicats el 28 i el 29 de març de 2020, mesures urgents en relació al COVID 19

ERTOS

 

ASPECTE

CONTINGUT

Acomiadament

Tant la força major com les causes econòmiques, productives, tècniques i organitzatives causades pel COVID  19 no es podran entendre com a causes justificatives d’un acomiadament.

Sol·licitud atur treballadors afectats per ERTOS
 • Per tal que els treballadors puguin cobrar la prestació d’atur cal que l’empresa , sota la seva responsabilitat enviï al SEPE:

1.    Una sol·licitud col·lectiva, segons model normalitzat.

2.    Informació individualitzada, amb diferents dades, entre les que destaquem una declaració responsable de comptar amb la representació dels treballadors.

 • Atenció!!!  Aquesta documentació s’ha d’enviar en el termini de 5 dies des de la sol·licitud o comunicació administrativa. En els ERTOs, anteriors el termini fineix el 2/4/20.
 • Atenció!!!  Es important que en el certificat d’empresa es faci constar correctament la data d’efectes.
Limitació durada
 • La durada de la suspensió de contractes queda limitada a la durada de l’estat d’alarma,  “tanto en aquellos expedientes respecto de los cuales recaiga resolución expresa como a los que sean resueltos por silencio administrativo, con independencia del contenido de la solicitud empresarial concreta”.
Regim sancionador
 • L’incompliment de les obligacions laborals podrà ser objecte de ser sancionat. Es consideraran conductes infractores:

–       No remetre la informació al SEPE o fer-ho fora de termini.

–       Haver sol·licitat mesures innecessàries o mancades de causa, si aquestes han generat dret a prestacions indegudes.

L’empresa serà responsable de la restitució de les prestacions d’atur que es considerin indegudament percebudes pels treballadors.

Data efectes prestació atur
 • En els casos de força major,  la data d’efectes serà el fet causant (es a dir, es pot entendre que es pot retrotraure a l’inici de declaració de l’estat d’alarma)
 • En els casos de causes productives, econòmiques, tècniques o organitzatives,  serà la data en que es comuniqui la decisió a l’autoritat laboral.

Altres
 • En les cooperatives, s’atribueix la facultat decisòria que pogués correspondre a l’Assemblea,  al Consell Rector.
 • El còmput de durada dels contractes temporals queda interromput mentre duri l’estat d’alarma.

 

PERMIS RETRIBUIT OBLIGATORI I RECUPERABLE

ASPECTE CONTINGUT
A qui afecta?

Afecta obligatòriament a tots els treballadors de les empreses, excepte aquelles que,

 • Es trobin paralitzades a causa de l’estat d’alarma.
 • Prestin serveis qualificats com a essencials, sigui com a sector, sigui en línies de producció. Es troben relacionats en 25 punts de l’annex 1 del Decret.
 • Hagin sol·licitat o estiguin aplicant un ERTO a causa del COVID 19.
 • Els sigui autoritzat properament un ERTO a causa del COVID 19.
 • Els sigui autoritzat un ERTO durant la vigència del permís retribuït.
 • Treballadors que es trobin en situació de IT o de suspensió de contracte per altres causes.
 • Treballadors que puguin realitzar teletreball.

 

Durada
 • Del 30/3/2020 al 9/4/2020, ambdós inclosos

 

 • El dia 30/3/2020 es podrà dur a terme l’activitat tendent a fer efectiu el permís retribuït sense perjudicar la represa de l’activitat empresarial
Retribució
 • La mateixa que si estiguessin en actiu, incloent salari i complements.
Altres
 • Les empreses afectades per aquest decret podran establir nombre mínim de plantilla o torns mínims indispensables (prenent com a referència el sistema emprat en caps de setmana o festius)
 • Els treballadors de transport afectats a la entrada en vigor, podran acabar el servei.