Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwroque/public_html/wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-page-heading.php on line 59

 

Compromís total amb els nostres clients

La nostra vocació en l’exercici exclusiu de l’advocacia ens porta a prestar uns serveis jurídics d’ alta qualitat,  i oferir un compromís total amb els nostres clients. En especial, Roqueta-Torras compta amb una àmplia experiència en l’assessorament integral d’empreses privades i organismes administratius, abastant totes les vessants legals que poden afectar al món empresarial.

1


DRET MERCANTIL I SOCIETARI

Dret bancari  ·  Dret d’empresa  ·  Constitució de societats: transformacions, fusions, escissions i dissolucions   ·  Desenvolupament jurídic de les societats mercantils   ·  Assessorament dels òrgans de decisió, administració i gestió. Redacció d’estatuts. Pactes de sindicació. Secretaria jurídica   ·  Empresa familiar: instruments de control i òrgans de govern. Protocol familiar   ·  Contractació mercantil. Compra-venda, distribució, agència, col·laboració, franquícia, serveis, etc.  ·  Responsabilitat  legal dels òrgans d’administració  ·  Dret concursal  ·  Dret de la competència

2


DRET BANCARI

Revisió de contractes bancaris y reclamacions derivades dels mateixos: contractes swap, participacions preferents, hipoteques, clàusules abusives.  Assessorament estratègic personalitzat.

3


DRET ADMINISTRATIU

Àmbit urbanístic: Gestió del sòl. Juntes de compensació. Entitats de conservació i col·laboració. Expropiacions. Reparcel·lacions. Segregacions   ·  Recursos contra els actes de l’administració, en  via administrativa i judicial.   ·  Contractació administrativa. Licitacions   ·  Responsabilitat patrimonial de l’administració   ·  Dret del medi ambient  ·  Procediments disciplinaris i sancionadors.

 

4


RESPONSABILITAT CIVIL

Reclamació i defensa en tot tipus d’accions generadores de responsabilitat civil contractual o extracontractual: accidents de trànsit, accidents de treball, responsabilitat en l’exercici d’activitats empresarials o professionals, responsabilitat per productes defectuosos,  etc.

5


DRET CIVIL

Redacció de tota classe de contractes  ·  Arrendaments  ·  Propietat horitzontal. Comunitats de Propietaris  ·  Successions i herències  ·  Dret de família  ·  Qualsevol classe d’assumpte de dret civil.

 

 

6


DRET TECNOLÒGIC

Assessorament en protecció de dades personals,  revisió legal dels instruments de comunicació a internet (webs, blogs, aplicacions, etc) , dret a l’oblit, dret mercantil electrònic,  contractes amb consumidors, etc.

 

 

7


DRET LABORAL

Representació, assessorament i defensa en afers laborals, tant a nivell individual com col·lectiu.

8


RECLAMACIÓ D’IMPAGATS

Assessorament i gestió estratègica de les reclamacions de quantitat orientada a objectius. Formació especialitzada en auto-gestió empresarial en aquesta matèria.

9

DRET PENAL

Actuació en procediments penals per delictes o faltes en l’àmbit de l’Estat espanyol, en Jujtats d’Instrucció, Audiencies Provincials, Audiència Nacional i Tribunal Suprem  ·  Responsabilitats econòmiques derivades del procés penal. Responsabilitat civil derivada del delicte  ·  Dret penal econòmic. Delictes societaris. Delictes contra la llibertat i seguretat en el treball.