Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwroque/public_html/wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-page-heading.php on line 59

Treball a distància: Nova Regulació

Treball a distància: Nova Regulació

RESUM ESQUEMÀTIC del Decret publicat en data 23/09/20, en relació al TREBALL A DISTÀNCIA.

 

ASPECTE CONTINGUT
Disposicions generals ·       Durada mínima 3 mesos

·       Mínim 30% de la jornada, o percentatge equivalent

·       Contractes de treball amb menors/contractes en pràctiques: mínim 50% prestació de serveis presencial

·       En cas de dificultats tècniques, no imputables al treballador, no se li poden modificar les condicions pactades relatives al temps de treball i retribució.

·       Mateixos drets en matèria de conciliació i d’adaptació de la jornada, que la resta del personal.

Acord de treball a distància ·       El treball a distància és voluntari per la persona treballadora i per l’empresa

·       Es necessari signar un acord per escrit entre les parts, en el moment del contracte inicial o posteriorment

·       L’acord és reversible, tant pel treballador com per l’empresa.

·       Si el treballador es nega a treballar a distància o bé, exerceix la reversibilitat, no serà causa d’acomiadament o de modificació substancial de les condicions de treball

·       Obligació de l’empresa de lliurar còpia de l’acord a la representació legal dels treballadors i a la oficina d’ocupació

·       Contingut mínim:

 

□      Inventari de mitjans, equips i eines,  consumibles i vida útil

□      Enumeració de les despeses i forma de pagament

□      Horari de treball i regles de disponibilitat

□      Percentatge i distribució entre treball a distància i presencial

□      Centre de treball on es durà a terme el treball presencial

□      Lloc on es portarà a terme el treball a distància

□      Termini de preavís, en cas de reversibilitat

□      Mitjans de control empresarial

□      Procediment a seguir en cas de dificultats tècniques

□      Instruccions relatives a la protecció de dades i seguretat de la informació

□      Durada de l’acord

 

□      Les persones que treballin a distància des de l’inici de la relació laboral i durant la totalitat de la jornada, tindran prioritat per ocupar els llocs de treball que es realitzen total o parcialment d forma presencial.

□      Es considera sanció Greu (625 a 6.250 euros), no formalitzar per escrit l’acord de treball a distància, o fer-ho sense respectar els requisits exigits legalment o per conveni col·lectiu.

Drets de les persones que treballen a distància ▪                 Formació

▪                 Promoció professional

▪                 Dotació i manteniment dels mitjans, equips i eines necessaris per treballar a distància

▪                 Abonament i compensació de despeses

▪                 Horari flexible

▪                 Registre horari

▪                 Prevenció de riscos laborals

▪                 Intimitat i protecció de dades

▪                 Desconnexió digital

▪                 Drets col·lectius

Organització, direcció i control de l’Empresa ▪                 Protecció de dades i seguretat de la informació

▪                 Ús i conservació dels equips i útils informàtics

▪                 Mesures de vigilància i control per garantir el compliment per part del treballador de les seves obligacions i deures