Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwroque/public_html/wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-page-heading.php on line 59

Vull deixar uns béns en herència. Como ho he de fer?

Vull deixar uns béns en herència. Como ho he de fer?

A l´hora de planificar la meva herència, de moment només tinc clar  que  vull deixar uns bens concrets a un dels meus fills. Quina es la forma de fer-ho?

La forma mes usual de disposar dels bens “mortis causa”, es a dir, perquè tingui efecte un cop produïda la defunció de la persona, es mitjançant el testament, atorgat davant notari, que en la seva modalitat mes comú s´anomena testament obert.

Ara bé, a Catalunya,  existeix la possibilitat d´arribar a un acord en quant a la successió, mitjançant el que s´anomena pacte successori, i que ve regulat al Codi Civil Català, als articles 431-1 i següents, i que s´ha d´atorgar també davant notari.

Es possible acordar un pacte successori amb el cònjuge o amb qui es conviu en parella estable, amb els fills o nets i altres parents que estableix la llei, i en aquest pacte establir l´hereu o hereus, o fer atribucions concretes de bens, fins i tot a terceres persones, entre d´altres possibilitats. La tributació de la operació, menys en alguna excepció concreta, queda diferida a la mort del causant, dins del que es l´impost de successions.

La diferencia fonamental amb el testament, es que el pacte successori l’atorguen les parts, i per modificar-lo o deixar-lo sense efecte cal novament el consentiment de les parts que l´han atorgat. Es pròpiament dit un contracte. Fins i tot,   es pot fer constar mitjançant  nota al marge al Registre de la Propietat, si afecta a un be immoble, o al Registre Mercantil si afecta a la continuïtat d´una empresa familiar.

El testament, en canvi, es un acte jurídic unilateral, i per tant el testador el pot deixar sense efecte quan vulgui, i fer-ne un de nou.

En el present cas, si de moment vostè només te clar que vol fer unes disposicions concretes i que no les voldrà variar en un futur, pot atorgar un pacte successori amb el seu fill, sense perjudici de que pugui fer en el futur un testament o altres pactes successoris on estableixi qui serà el seu hereu o hereus, o per qui seran altres bens concrets, respectant sempre el pacte successori anterior. Per modificar aquest, ho haurà de fer amb el consentiment del seu fill.

En qualsevol cas, hi ha moltes possibilitats legals en relació a aquesta figura, en funció de les necessitats i desitjos  de cadascú . Es convenient analitzar també l´aspecte fiscal, que cal tenir sempre en compte a l´hora de planificar la successió.

Es recomanable consultar amb un advocat que li pugui assessorar un cop analitzades les circumstancies concretes del seu cas.