FI DE LA MORATÒRIA CONCURSAL CAUSADA PER LA COVID-19: Com em pot afectar?

FI DE LA MORATÒRIA CONCURSAL CAUSADA PER LA COVID-19: Com em pot afectar?

La Llei Concursal estableix, en el seu article 5, l’obligació general de totes les persones, ja siguin persones naturals o jurídiques, ja sigui o no sigui en el marc d’una activitat econòmica/empresarial, de declarar-se en concurs de creditors quan, com a deutors de 2 o més creditors:

  • es troben impossibilitats de fer front ja als seus deutes corrents exigibles, enfront d’aquests múltiples creditors, de forma puntual i ordenada;
  • o bé que es veuen a punt de no poder fer front regularment als pagaments que els seran exigibles en un futur molt immediat.

Aquesta obligació, segons la mateixa previsió legal, s’ha de complir en el termini de 2 mesos comptats a partir del moment en que el deutor té coneixement o pot tenir coneixement de la seva pròpia insolvència. I les conseqüències legals d’incomplir aquesta obligació no són ni molt menys insignificants:

  • Si es l’administrador d’una societat, es presumirà culpa en la generació de la situació concursal o en el seu agreujament, i la declaració de culpabilitat podria comportar conseqüències personals molt greus per a l’administrador (inhabilitació, assumpció personal del dèficit de l’empresa, condemnes a indemnitzar els danys i perjudicis causats, etc.).
  • La seva empresa podria rebre una demanda concursal per part dels seus creditors, o bé alternativament podria trobar-se en procediments d’execució i embargaments d’actius instats desordenadament pels creditors.
  • Si es una persona física amb la intenció d’acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat, podria suposar-te la consideració de deutor de mala fe i, en conseqüència, el Jutge podria resoldre no concedir l’exoneració dels seus deutes insatisfets per aquesta raó.

Durant la pandèmia ocasionada per la COVID-19, per tal d’evitar que el rigor i les conseqüències d’aquesta obligació comportés l’augment d’empreses concursades per causa exclusiva d’aquella conjuntura i de les consegüents mesures limitatives que excepcionalment van haver d’adoptar les diferents Administracions, es va establir una suspensió de l’obligació de declarar-se en concurs de creditors mitjançant la Ley 3/2020, de 18 de septiembre.

Tanmateix, i després de vàries pròrrogues de la suspensió, la moratòria concursal va arribar a la seva fi el passat 30 de juny de 2022. Això implica que les persones que a aquesta data es trobessin en les situacions que hem exposat, haurien hagut de formular ja la declaració concursal en els dos mesos següents.

Precisament el 6 de setembre s´ha publicat al BOE la Ley de Reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal, amb novetats importants, en especial pels concurs de persona física.

A efectes de dur a terme una bona planificació jurídica i financera, si vol conèixer amb exactitud si vostè, la seva empresa o els seus deutors es troben en situació concursal després de la fi d’aquesta moratòria, així com saber els remeis legals que l’assisteixen, pot posar-se en contacte amb els nostres experts per obtenir un assessorament personalitzat.